πзапіші в таблицю розрядів і класів наступні числа: один мільйон триста шістдесят дві тисячі двісті вісімдесят

πзапіші в таблицю розрядів і класів наступні числа: один мільйон триста шістдесят дві тисячі двісті вісімдесят

 • од м. сот т. дис т. од т. сот. дис. од

  1 3 6 2 2 8 7

  од м одиниці мільйонів

  сот т сотні тисячь

  од т одиниці тисячь

  дис т дісятке тисячь

  сот сотні

  дис дісятке

  од одиниці

 • 1 000 000 + 300 000 + 60 000 + 2 000 + 80 + 7 = 1 362 087